Wednesday, September 2, 2015

Hari Tarwiah

No comments: Links to this post
Rabu, 18 Zulkaedah 1436H: Hadis riwayat Anas bin Malik ra.:

Dari Abdul Aziz bin Rufai` ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik ra.: "Ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu yang kamu ketahui dari Rasulullah saw., di manakah beliau melakukan salat Zuhur pada hari Tarwiah (8 Zulhijjah)?" 

Anas menjawab: "Di Mina." 

Aku bertanya lagi: "Di manakah beliau melakukan salat Asar pada hari Nafar (keluar meninggalkan Mina)?" 

Anas menjawab: "Di Abthah. Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpinmu." 

Hadis Shahih Muslim

Tuesday, September 1, 2015

Menyembelih Kurban

No comments: Links to this post
Selasa, 17 Zulkaedah 1436H: Hadis riwayat Abdullah bin Amru bin Ash ra., ia berkata:

Pada haji Wada Rasulullah saw. pernah berhenti di daerah Mina agar para sahabat dapat bertanya kepada beliau. Kemudian datanglah seorang lelaki bertanya: 

"Wahai Rasulullah! Tanpa sadar aku telah bercukur sebelum menyembelih kurban." 

Beliau menjawab: "Tidak apa-apa, sembelihlah kurbanmu!" 

Kemudian datang lagi lelaki lain bertanya: "Wahai Rasulullah! Tanpa sadar aku telah menyembelih kurban sebelum melontar." 

Beliau menjawab: "Tidak apa-apa, melontarlah!" 

Dia (Abdullah bin Amru bin Ash) melanjutkan: Setiap kali Rasulullah saw. ditanya tentang suatu perkara yang didahulukan atau diakhirkan, beliau menjawab: "Tidak apa-apa, kerjakanlah!." 

(Hadis Shahih Muslim)

Friday, August 28, 2015

Haji Untuk Dirimu....

No comments: Links to this post
Jumaat, 13 Zulkaedah 1436H: Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair; mewartakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Gharazah, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas, bahawasanya Rasulullah saw. mendengar seseorang berkata: 

"Labbaik 'an Syubrumah (Yakni, aku berhaji untuk Syubrumah."

Maka Rasulullah saw. bertanya: "Siapa Syubrumah itu?" 

Dia menjawab: "Dia adalah kerabatku". 

Beliau bertanya: "Apakah engkau sudah haji?" "

Belum". Jawabnya. 

Beliau berkata: "Jika demikian, jadikanlah haji ini untuk dirimu, kemudian hajikan Syubrumah".

Hadis Sunan Ibnu Majjah

Thursday, August 27, 2015

Haji - Terkepung Oleh Musuh

No comments: Links to this post
Khamis, 12 Zulkaedah 1436H: Dari Salim dari ayahnya (Abdullah ibnu Umar r.a) bahawa ia tidak mengakui adanya penambahan syarat dalam haji, dan ia berkata; 

"Sudah cukup bagimu sunnah Rasulullah saw, dan beliau tidak pernah menambahkan syarat haji. Maka jika salah seorang dari kamu terkepung musuh ketika melakukan haji, maka cukup baginya datang di Baitullah dan tawaf disana, kemudian sa'i antara Shafa dan Marwa. kemudian bercukur atau memotong rambut. Selanjutnya ia telah dihalalkan melakukan apa saja yang dilarang ketika ia ihram, dan hendaklah ia melaksanakan haji lagi pada tahun mendatang."

Hadis Sunan An-Nasai.

Wednesday, August 26, 2015

Tiga Cara Haji

No comments: Links to this post
Rabu, 11 Zulkaedah 1436H: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; mewartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr Al-'Abdiy, dari Muhammad bin 'Amr; mewartakan kepadaku Yahya bin 'Abdurrahman bin Hathib, dari 'Aisyah, dia berkata: 

"Kami keluar bersama Rasulullah saw. untuk haji, menurut tiga cara. Diantara kami ada yang berihram untuk baji dan 'umrah sekaligus. 

Dan diantara kami ada yang berihram untuk haji saja (haji Ifrad) Dan diantara kami ada yang berihram untuk 'umrah saja. 

Dan barangsiapa yang berihram untuk haji dan'umrah sekaligus, maka dia tidak halal (tahallul) dari sesuatu yang haram baginya sehingga menyelesaikan seluruh manasik haji. 

Dan barangsiapa berihram untuk haji saja, maka dia tidak halal dari sesuatu yang haram baginya sehingga menyelesaikan seluruh manasik haji. 

Dan barangsiapa berihram untuk 'umrah saja, lalu dia thawaf di baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa, maka dia telah halal dari apa yang haram baginya sehingga dia menghadapi (mengerjakan) haji".

Hadis Sunan Ibnu Majjah

Tuesday, August 25, 2015

Umrah Termasuk Dalam Haji

No comments: Links to this post
Selasa, 10 Zulkaedah 1436H: Ahmad bin 'Abdah Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Ziyad bin 'Abdullah menceritakan kepada kami (yang berasal) dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas "bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: 

"'Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari Kiamat." 

Masalah yang sama diriwayatkan dari Suraqah bin Malik bin Ju'syum dan Jabir bin 'Abdullah. Abu 'Isa berkata: "Hadis Ibnu 'Abbas itu adalah hadis hasan. Yang dimaksudkan dengan hadis ini iaitu bahawasanya tidak ada larangan menunaikan 'umrah dalam bulan-bulan haji. Demikianlah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Maksud dari hadis ini ialah bahawa orang-orang Jahiliyah tidak mengerjakan 'umrah pada bulan-bulan haji. 

Ketika Islam datang, Nabi s.a.w. memberikan keringanan dalam masalah itu, di mana baginda bersabda: " 'Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari Kiamat"; maksudnya tidak ada larangan mengerjakan 'umrah pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Zulkaedah dan sepuluh hari dari bulan Zulhijjah. Seseorang tidak boleh menunaikan haji kecuali pada bulan-bulan haji. 

Sedangkan bulan-bulan yang mulia adalah bulan Rejab, Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram. Demikianlah diriwayatkan oleh para ulama' yang tidak sedikit dari kalangan sahabat Nabi s.a.w. dan yang lain."

Hadis Sunan At-Termizi 

Monday, August 24, 2015

Haji - Anak Berumur 7 Tahun

No comments: Links to this post
Isnin, 9 Zulkaedah 1436H: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hatim bin Isma'il memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari Muhammad bin Yusuf dari Sa'ib bin Yazid di mana ia berkata: "Ayah saya mengerjakan haji dengan saya bersama-sama dengan Rasulullah s.a.w. pada haji Wada', sedangkan saya adalah anak yang berumur tujuh tahun". 

Abu 'Isa berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Para ulama' bersepakat bahawa apabila anak-anak mengerjakan haji sebelum menginjak dewasa kerana haji sewaktu anak-anak itu tidaklah mencukupi sebagai haji (yang termasuk rukun) Islam." 

Demikian juga seorang hamba, apabila ia mengerjakan haji semasa menjadi hamba kemudian ia dimerdekakan maka ia berkewajipan untuk menunaikan haji lagi apabila memenuhi syarat untuk mengadakan perjalanan (ke Mekah); dan haji sewaktu ia menjadi hamba itu tidaklah menggugurkan kewajipan haji." 

Demikianlah pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq".

Hadis Sunan At-Termizi