Friday, August 29, 2014

Tiga Cara Perlaksanaan Haji

Jumaat, 3 Zulkaedah 1435H: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; mewartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr Al-'Abdiy, dari Muhammad bin 'Amr; mewartakan kepadaku Yahya bin 'Abdurrahman bin Hathib, dari 'Aisyah, dia berkata: 

"Kami keluar bersama Rasulullah saw. untuk haji, menurut tiga cara. Diantara kami ada yang berihram untuk baji dan 'umrah sekaligus. Dan diantara kami ;da yang berihram untuk haji saja (haji Ifrad) Dan diantara kami ada yang berihram untuk 'umrah saja. 

Dan barangsiapa yang berihram untuk haji dan'umrah sekaligus, maka dia tidak halal (tahallul) dari sesuatu yang haram baginya sehingga menyelesaikan seluruh manasik haji. 

Dan barangsiapa berihram untuk haji saja, maka dia tidak halal dari sesuatu yang haram baginya sehingga menyelesaikan seluruh manasik haji. 

Dan barangsiapa berihram untuk 'umrah saja, lalu dia thawaf di baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa, maka dia telah halal dari apa yang haram baginya sehingga dia menghadapi (mengerjakan) haji".

Hadis Sunan Ibnu Majjah .

Thursday, August 28, 2014

Umrah Itu Masuk Ke Dalam Haji Sampai Hari Kiamat

Khamis, 2 Zulkaedah 1435H: Ahmad bin 'Abdah Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Ziyad bin 'Abdullah menceritakan kepada kami (yang berasal) dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas "bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: " 'Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari Kiamat." 

Masalah yang sama diriwayatkan dari Suraqah bin Malik bin Ju'syum dan Jabir bin 'Abdullah. Abu 'Isa berkata: "Hadis Ibnu 'Abbas itu adalah hadis hasan. Yang dimaksudkan dengan hadis ini iaitu bahawasanya tidak ada larangan menunaikan 'umrah dalam bulan-bulan haji. Demikianlah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. 

 Maksud dari hadis ini ialah bahawa orang-orang Jahiliyah tidak mengerjakan 'umrah pada bulan-bulan haji. Ketika Islam datang, Nabi s.a.w. memberikan keringanan dalam masalah itu, di mana baginda bersabda: " 'Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari Kiamat"; maksudnya tidak ada larangan mengerjakan 'umrah pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Zulkaedah dan sepuluh hari dari bulan Zulhijjah. 

Seseorang tidak boleh menunaikan haji kecuali pada bulan-bulan haji. Sedangkan bulan-bulan yang mulia adalah bulan Rejab, Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram. Demikianlah diriwayatkan oleh para ulama' yang tidak sedikit dari kalangan sahabat Nabi s.a.w. dan yang lain."

Hadis Sunan At-Termizi

Wednesday, August 27, 2014

Lima Kunci Ghaib

Rabu, 1 Zulkaedah 1435H: Ibnu Umar r.a. mengatakan, bahawa Rasulullah saw. bersabda: "Kunci yang ghaib ada lima; tidak seorang pun dapat mengetahuinya melainkan hanya Allah swt.: 

1. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. 
2. Tidak seorang pun yang mengetahui bayi yang ada dalam kandungan. 
3. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok. 
4. Tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati, dan 
5. Tidak seorang pun tahu bila hujan akan turun."

Hadis Sahih Bukhari

Tuesday, August 26, 2014

Doa Nabi Kepada Tujuh Orang Quraisy

Selasa, 30 Syawal 1435H: Abdullah bin Mas'ud r.a. menceritakan: "Pada suatu ketika Nabi saw. solat dekat Kaabah. Sedangkan Abu Jahal dan beberapa orang kawannya duduk bersama-sama. Salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, "Siapa yang berani, mengambil Uri (isi perut) unta Bani Fulan dan meletakkannya di punggung si Muhammad ketika dia sujud?" 

Seorang yang paling jahat di antara mereka (Uqbah bin Abu Muaith) bangkit, lalu pergi mengambil uri unta itu. Kemudian dia menunggu sebentar. Waktu Nabi saw. sujud, diletakkannya uri unta itu ke punggung Nabi, antara kedua bahu beliau. 

Saya melihat kejadian itu, tetapi saya tidak berdaya apa-apa, andaikata saya mendapat kekuatan tentu saya cegah. Mereka tertawa terbahak-bahak saling mengolok satu sama lain untuk mempermainkan Nabi. Rasulullah saw. sujud terus, tidak mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah (puteri beliau) membuangkan kotoran itu dari punggung beliau. 

Nabi mengangkat kepalanya dan mendoa tiga kali, 'Ya, Allah , Hukumlah orang Quraisy!" (Tiga kali). Abu Jahl dan kawan-kawannya ketakutan mendengar Nabi mendoakan mereka, kerana mereka tahu bahawa doa di tempat itu diperkenankan Allah. 

Kemudian Nabi menyebut nama mereka satu persatu, "Ya, Allah! Binasakanlah Abu Jahl, Utbah bin Rabiah, Syaibah bin Rabiah, Walid bin Uqbah, Umaiyah bin Khalf, Uqbah bin Abu Muaith." Nabi menyebut nama orang yang ketujuh tetapi saya telah lupa nama orang itu. 

Kata Abdullah bin Masuud selanjutnya, "Demi Allah, yang diri ku dalam genggaman-Nya, aku melihat sendiri orang-orang yang disebutkan Rasulullah saw dalam doanya itu, mati terkubur dalam lobang bekas sumur (waktu perang) Badar."

Hadis Sahih Bukhari.

Monday, August 25, 2014

Masuk Neraka Kerana Seekor Kucing

Isnin, 29 Syawal 1435H: Dari Abdullah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: 

"Seorang wanita diseksa Allah pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Kerana itu Allah swt. memasukkannya ke neraka. 

Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskannya supaya ia dapat menangkap makanannya yang terdapat di bumi."

Hadis Sahih Muslim.

Friday, August 22, 2014

Mata Terbeliak Ketika Mati

Jumaat, 26 Syawal 1435H: Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: 

"Tidakkah kamu lihat apabila seorang manusia mati, matanya terbeliak ke atas?" 

Jawab mereka, "Ya, kami melihatnya, ya Rasulullah." 

 Sabda beliau: "Hal itu terjadi, kerana penglihatannya mengikuti rohnya ketika sedang pergi."

Hadis Sahih Muslim.

Thursday, August 21, 2014

Pemimpin Yang Diharamkan Masuk Syurga

Khamis, 25 Syawal 1435H: Dari Al Hasan r.a., katanya: 

"Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar Al Muzani ketika dia sakit hampir meninggal. Kata Ma'qil kepada 'Ubaidullah, "Aku hendak menyampaikan kepada mu sebuah hadis yang ku dengar sendiri dari Rasulullah saw., yang kalau aku yakin bahawa usiaku akan panjang, hadis ini belum akan ku sampaikan kepada mu.

Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda. "Tidak ada seorang hamba yang dipercayakan Allah kepadanya memimpin rakyatnya, kemudian dia mati, sedangkan pada hari kematiannya dia (masih) menipu rakyatnya, nescaya Allah mengharamkan syurga baginya."

Hadis Sahih Muslim