Tuesday, July 25, 2017

Nilai Umrah Di Bulan Ramadhan

Selasa, 1 Zulkaedah 1438H: Dari Ibnu Abbas r.a., katanya: "Pada suatu waktu, ketika Nabi saw. kembali dari menunaikan ibadah haji, beliau bersabda kepada Ummu Sinan Al Anshariyah, 

"Apakah yang menghalangi mu untuk menunaikan haji?"

Jawab Ummu Sinan, "Bapa si Fulan. Maksudnya ialah suaminya. Dia hanya mempunyai dua ekor unta. Yang seekor dipakainya untuk menunaikan haji baginya dan yang lain untuk menyiram kebun kami". 

Sabda Nabi saw.,"Sesungguhnya 'Umrah di bulan Ramadhan sama nilainya dengan menunaikan ibadah haji beserta ku."

Hadis Sahih Bukhari

Monday, July 24, 2017

Haji Ifrad, Tammatuk & Qiran

Isnin, 30 Syawal 1438H: Qutaibah menceritakan yang demikian itu kepada kami, 'Abdullah bin Nafi' Ash-Shani' memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dengan hadis yang tersebut di atas. 

Abu 'Isa berkata: "Ats-Tsauri berkata:"Apabila kamu mengerjakan haji ifrad maka itu baik; apabila kamu mengerjakan haji qiran itu maka itu baik; dan jika kamu bertammatuk pun baik." Asy-Syafi'i berpendapat seperti itu.

Dan Abu 'Isa berkata: "Yang saya paling senangi adalah haji ifrad, tammatuk dan kemudian qiran."

Hadis Sunan At-Termizi Jilid 2. Hadis No 0820

Friday, July 21, 2017

Haji - Wanita Dan Mahramnya

Jumaat, 27 Syawal 1438H: Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah memberitahukan kepada kami dari Al A'masy dari Abu Sholih dari Abu Said berkata: Rasulullah saw bersabda: 

"Tidak halal (boleh) bagi perempuan yang percaya kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian yang lebih dari tiga hari, kecuali disertai ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya atau orang yang ada hubungan mahram dengannya."

Di dalam bab ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan dari Nabi saw bahawasanya beliau bersabda: 

"Janganlah seorang perempuan bepergian dalam masa satu hari satu malam, kecuali bersama mahramnya". 

Mengamalkan hadis ini menurut sebahagian ulama menganggap makruh bagi seorang perempuan untuk bepergian, kecuali bersama mahramnya.

Sebahagian ulama berbeza pendapat di dalam masalah perempuan yang kaya dan ia tidak punya mahram; apakah ia wajib menunaikan haji?

Sebagian ulama berkata: "Tidak wajib baginya menunaikan haji, kerana mahram termasuk perjalanan. Karena firman Allah Azza wajalla: (yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah) 

Mereka berkata: "Kalau ia tak punya mahram, maka bererti ia tak mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah dan inilah pendapat Sofyan As Tsauri dan orang Kufah.

Sebahagian ulama berkata: jikalau perjalanannya aman, maka wajib baginya bepergian bersama jemaah untuk berhaji dan inilah pendapat Malik bin Anas dan Syafi'i.

Hadis Sunan At-Termizi Jilid 2. Hadis No 1178

Thursday, July 20, 2017

Apa Itu Haji?

Khamis, 26 Syawal 1438H: Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar; mewartakan kepada kami Marwan bin Mu'awiyah. Mewartakan kepada kami 'Ali bin Muhammad dan 'Amr bin 'Abdullah, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Waki'; mewartakan kepada kami Ibrahim bin Yazid Al-Makkiy, dari Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far Al-Makhzumiy, dari Ibnu 'Umar, dia berkata:

"Ada seorang laki-laki berdiri ke arah Nabi saw., lalu berkata: "Ya Rasulullah! Apa yang mewajibkan haji?" 

Beliau menjawab: "Bekal dan kenderaan".

Dia bertanya: "Ya Rasulullah, siapakah seorang haji itu?"

Beliau menjawab: "Seorang yang badannya lusuh dan berbau".

Lalu berdiri yang lain,lalu bertanya: "Ya Rasulullah! Apa itu haji?"

Beliau menjawab: "Al-'Ajju dan Ats-Tsajju" Waki' berkata: "Al'Ajju yaitu bersorak dengan ucapan talbiyah dan Ats-Tsajju yaitu menyembelih unta yang gemuk"
.
Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 3. Hadis No 2896

Wednesday, July 19, 2017

Manasik Haji

Rabu, 25 Syawal 1438H: Dari Bukair ibnu 'Atha' dari Abdur Rahman ibnu Ya'mar r.a berkata: 

"Saya telah menyaksikan Rasulullah saw didatangi orang-orang dan ditanya tentang manasik haji, jawab beliau: 

"Yang terpenting dalam ibadah haji adalah wuquf di Arafah, maka barangsiapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum fajar terbit, maka ia telah menyempurnakan hajinya."

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis No 2877

Tuesday, July 18, 2017

Mengerjakan Haji Untuk Arwah

Selasa, 24 Syawal 1438H: Dari 'Abdullah bin Buraidah, dari bapanya, katanya: "Ketika aku sedang duduk dekat Rasulullah saw., tiba-tiba datang seorang wanita lalu dia bertanya:

"Aku pernah memberikan seorang hamba sahaya perempuan kepada ibu ku dan kini ibu ku telah meninggal. Bagaimana itu?"

Jawab beliau, "Engkau tentu mendapat pahala dari pemberianmu itu, dan sekarang pemberianmu itu kembali kepada mu sebagai pusaka."

Tanya wanita itu, "Ibuku punya hutang sebulan puasa. Bolehkah aku puasa untuk membayarnya?"

Jawab beliau, "Ya, boleh! Puasalah untuknya!"

Tanyanya lagi, "Ibuku belum pernah haji. Bolehkah aku yang menghajikannya?

Jawab beliau, "Ya, boleh! Hajikanlah dia!"

Hadis Sahih Muslim

Monday, July 17, 2017

Seruan Haji

Isnin, 23 Syawal 1438H : Dari Ja'far ibnu Muhammad berkata, menceritakan kepadaku, ayahku, dia berkata: "Kami datang kepada Jabir ibnu Abdullah dan bertanya kepadanya tentang haji Rasulullah saw. 
 
Jawab Jabir: "Di Madinah Rasulullah tinggal selama sembilan tahun. Ketika diserukan kepada orang-orang bahawa, Rasulullah saw akan menunaikan ibadah haji tahun ini, maka banyak orang yang berdatangan ke Madinah, semuanya ingin ikut berhaji bersama Rasulullah saw, ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau. 
 
Rasulullah saw berangkat ketika bulan zulkaedah hanya tinggal lima hari, dan kamipun turut pergi bersama beliau. 
 
Kata Jabir: "Pada waktu Rasulullah saw masih ditengah kami dan Al Quran masih sentiasa turun pada beliau dan beliau tahu segala maksud kandungannya, kerana itu apa yang beliau lakukan, kamipun melakukannya dan waktu itu kami keluar hanya dengan niat berhaji."
 
 Hadis Sunan An-Nasai Jilid 3. Hadis Nombor 2598.