Friday, September 30, 2016

Matahari Dan Bulan

Jumaat, 28 Zulhijjah 1437H: Diceritakan dari 'Aisyah r.a., bahawa beliau bercerita: "Pada masa Rasulullah saw. terjadi gerhana matahari. kerana itu beliau solat mengimami orang banyak. Nabi saw. berdiri dan lama berdirinya, kemudian rukuk dan lama rukuknya. 

Kemudian beliau berdiri dan lama berdirinya tapi tidak selama yang pertama. Sesudah itu rukuk dan lama rukuknya tetapi tidak selama rukuknya yang pertama. 

Kemudian beliau sujud dan lama sujudnya. Sesudah itu beliau perbuat rakaat yang kedua seperti apa yang telah beliau lakukan pada rakaat yang pertama, kemudian selesai. Setelah selesai solat, matahari telah jelas kelihatan.

Nabi saw. memberikan khutbah untuk orang banyak. Sesudah memuji dan mengagungkan Allah swt., beliau bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah swt. Keduanya tidak gerhana kerana mati atau lahirnya seseorang. Apabila kamu melihat gerhana, maka mendoalah kepada Allah, bacalah Takbir, solat dan bersedekahlah."

Kemudian beliau meneruskan: "Hai, ummat Muhammad! Demi Allah! Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah terhadap hambaNya yang berzina, atau ummatNya yang berzina."

"Hai, ummat Muhammad! Demi Allah! Kalaulah kamu tahu apa yang aku ketahui, pasti kamu akan sedikit tertawa tetapi banyak menangis."

Hadis Sahih Bukhari

Thursday, September 29, 2016

Tangan Yang Di Atas

Khamis, 27 Zulhijjah 1437H: Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya ketika Rasullullah saw. sedang di atas mimbar, beliau menerangkan perihal sedekah. 'iffah dari perihal minta-minta. 

Sabda beliau, "Tangan yang di atas, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas iaitu tangan yang memberi dan tangan yang di bawah iaitu tangan yang meminta."

Hadis Sahih Bukhari

Wednesday, September 28, 2016

Sedekah Yang Terbaik

Rabu, 26 Zulhijjah 1437H: Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: 

"Sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan oleh orang yang kaya. Mulailah memberikan sedekah dengan bersedekah kepada orang yang menjadi tanggung-jawabmu!"

Hadis Sahih Bukhari

Tuesday, September 27, 2016

Apabila Kejahatan Bermaharajalela

Selasa, 25 Zulhijjah 1437H:

Bersedekah Atas Nama Yang Telah Meninggal

Selasa, 25 Zulhijjah 1437H: Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Rauh bin 'Ubadah memberitahukan kepada kami, Zakariyya bin Ishaq memberitahukan kepada kami dimana ia berkata:

" 'Amr bin Dinar menceritakan kepadaku (yang berasal) dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas "bahawasanya ada seseorang bertanya: "Wahai RasuluUah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia apakah ada gunanya bila saya bersedekah untuk atas namanya?"

Beliau menjawab: "Ya, ada"
.
Orang itu berkata: "Sesungguhnya saya mempunyai sebidang kebun maka saya persaksikan kepada engkau bahawasanya saya mensedekahkannya untuk atas nama ibuku."

Abu 'Isa berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan. Dalam masalah ini para ulamak mempunyai pendapat, dimana mereka berkata; "Tidak ada sesuatu yang bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia kecuali sedekah dan doa."

Sebahagian ulama' meriwayatkan hadis ini dari 'Amr bin Dinar dari 'Ikrimah dari Nabi s.a.w. secara mursal.

Hadis Sunan At-Termizi

Friday, September 23, 2016

Kelebihan Sedekah

Jumaat, 21 Zulhijjah 1437H: Uqbah bin Mukram Al-Buhri menceritakan kepada kami, 'Abdullah bin Muu Al-Khazzaz memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari Yunus bin 'Ubaid dari Al-Haun dari Anas bin Malik dimana ia berkata:
Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sungguh sedekah itu dapat menghilangkan amarah Tuhan dan dapat menolak (cara) mati yang buruk." la (Abu 'Ita) berkata: "
Dari riwayat ini, hadis tersebut adalah hadis gharib".
Hadis Sunan At Termizi

Hisab

Jumaat, 21 Zulhijjah 1437H:

Thursday, September 22, 2016

Panggilan Kafir

Khamis, 20 Zulhijjah 1437H: Dari Abu Dzar r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
"Siapa yang mendakwa orang lain sebagai bapanya, padahal dia tahu bahawa itu bukan bapanya, maka dia itu kafir.

Dan siapa yang mendakwa sesuatu yang bukan miliknya, maka orang itu tidak termasuk golongan kita (muslim); maka tempatnya ialah di neraka.

Dan siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan "kafir" atau "musuh Allah", padahal orang yang dipanggilnya itu bukan demikian, maka ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiri."

Hadis Sahih Muslim

Wednesday, September 21, 2016

Sedekah Baginya

Rabu, 19 Zulhijjah 1437H: Dari Jabir r.a.,katanya: "Pada suatu ketika Rasulullah saw. masuk ke kebun Ummu Mubasysyir Al Anshari. Maka bertanya Nabi saw. kepadanya, "Siapa yang menanam pohon kurma ini, orang Islam atau kafir?" 

Jawab Ummu Mubasysyir, "Orang Islam!" 

Maka bersabda Rasulullah saw., "Tidak seorang pun orang muslim yang bercucuk-tanam atau bertani, kemudian hasil tanamannya itu dimakan orang atau binatang, nescaya semuanya itu menjadi sedekah baginya."

Hadis Sahih Muslim

Allah Melihat Hati Dan Amalan Kamu

Rabu, 19 Zulhijjah 1437