Tuesday, May 30, 2017

Bersahur Itu Terdapat Berkat

Selasa, 4 Ramadhan 1438H: Dari Anas r.a., katanya Nabi saw. bersabda: "Sahurlah kamu, kerana di dalam sahur itu terdapat berkat."

Hadis Sahih Bukhari & Muslim

Monday, May 29, 2017

Antara Makan Sahur & Mulai Subuh

Isnin, 3 Ramadhan 1438H: Berita dari Anas bin Malik mengatakan bahawa Nabi saw. dan Zaid bin Tsabit keduanya makan sahur bersama-sama. Tatkala keduanya telah selesai sahur, Nabi saw. berdiri hendak pergi solat, maka solatlah beliau. 

"Aku bertanya kepada Anas," kata Tsabit, "Berapa lamanya antara keduanya selesai makan sahur dan mulai solat?" 

Jawab Anas, "Kira-kira selama orang membaca lima puluh ayat."

Hadis Sahih Bukhari & Muslim

Friday, May 26, 2017

Diampuni Allah Dosanya

Jumaat, 29 Syaaban 1438H : Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa yang puasa di bulan Ramadhan kerana iman dan ikhlas diampuni Allah dosanya yang telah lalu"

Hadis Sahih Bukhari

Thursday, May 25, 2017

Berbekam Ketika Berpuasa

Khamis, 28 Syaaban 1438H:  Muhammad bin Rafi' An-Naisaburi, Mahud bin Ghailan dan Yahya bin Musa menceritakan kepada kami di mana mereka berkata: " 'Abdur Razzaq memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Ibrahim bin 'Abdullah bin Qaridh dari 'As-Sa'ib bin Yazid dari Rafi' bin Khadij dari Nabi s.a.w. di mana baginda bersabda:

"Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya."

Di dalam bab ini terdapat hadis dari Sa'd, 'Ali, Syaddad bin Aus, Tsauban, Usamah bin Zaid, 'Aisyah dan Ma'qil bin Yasar. Ada yang mengatakan Ma'qil bin Sinan, Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas, Abu, Musa dan Bilal. Abu Musa berkata: "Hadis Rafi' bin Khadij adalah hadis hasan sahih.

Disebutkan dari Hmad bin Hanbal bahawasanya ia berkata: "Hadis yang paling sahih dalam masalah ini adalah hadis Rafi' bin Khadij." Disebutkan dari 'Ali bin 'Abdullah bahawasanya ia berkata: "Hadis yang paling sahih dalam masalah ini adalah hadis Tsauban dan Syaddad bin Aus kerana Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan dari Abu Qilabah dua hadis secara bersamaan, iaitu hadis Tsauban dan hadis Syaddad bin Aus." Sekelompok ulama' dari kalangan sahabat Nabi s.a.w. dan yang lain melarang berbekam bagi orang yang berpuasa sehingga ada sebahagian sahabat Nabi s.a.w. berbekam pada waktu malam, antara lain Abu Musa Al-Asy'ari dan Ibnu 'Umar.

Pendapat ini diikuti oleh Ibnul Mubarak. Abu 'Isa berkata: "Dan saya mendengar Ishaq bin Manshur berkata: " 'Abdur Rahman bin Mahdi berkata: "Barangsiapa yang berbekam sedangkan ia sedang berpuasa maka ia wajib mengqada'nya." Itulah pendapat Ishaq bin Manshur. Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Ibrahim juga mempunyai pendapat seperti itu.

Abu 'Isa berkata: "Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani memberitahukan kepada ku di mana ia berkata: "Asy-Syafi'i berkata: "Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahawasanya baginda sedang berbekam sedangkan baginda sedang berpuasa" ; serta diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahawasanya baginda bersabda: "Orang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya"

Saya tidak mengetahui mana di antara dua hadis tersebut yang tsabit (dapat dijadikan pedoman). Seandainya ada seseorang khuatir untuk berbekam sewaktu sedang berpuasa maka itulah yang saya senangi. Namun seandainya ada seseorang yang berbekam sewaktu sedang berpuasa maka saya berpendapat bahawa tidak batal puasanya.

Abu 'Isa berkata: "Demikian itulah pendapat As-Syafi'i di Baghdad; sedangkan sewaktu beliau di Mesir, beliau lebih cenderung untuk memberikan rukhsah (keringanan), dan tidak berpendapat bahawa berbekam itu mempunyai kesan hukum. Beliau mengambil dalil bahawasanya Nabi s.a.w. berbekam dalam haji Wada' sedangkan baginda berihram dan berpuasa."

Hadis Sunan At-Termizi Jilid 2. Hadis Nombor 0771.

Wednesday, May 24, 2017

Niat Puasa Wajib & Puasa Sunat

Rabu, 27 Syaaban 1438H: Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam memberitahukan kepada kami, Yahya bin Ayyub memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari 'Abdullah Abu Bakr dari Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah dari ayahnya dari Hafshah dari Nabi s.a.w. di mana baginda bersabda: 

"Barangsiapa yang tidak menyengajakan (niat) berpuasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya." Abu 'Isa berkata: "Hadis Hafshah itu tidak kami ketahui marfu' kecuali dari riwayat ini. Hadis ini diriwayatkan pula dari Nafi' dari Ibnu 'Umar seperti ungkapan tersebut diatas dan itu lebih sahih. 

Menurut sebahagian ulama' yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah tidak sah berpuasa bagi orang yang tidak berniat sebelum terbit matahari dalam puasa bulan Ramadan, mengqada'kan puasa Ramadan atau dalam puasa nazar di mana apabila ia tidak niat untuk berpuasa sejak malam hari maka puasanya tidak sah. 

Sedangkan mengenai puasa sunat, boleh berniat selepas waktu subuh. Demikianlah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Hadis Sunan At-Termizi Jilid 2. Hadis Nombor 0726.

Tuesday, May 23, 2017

Puasa Adalah UntukKu

Selasa, 26 Syaaban 1438H: Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Setiap amal anak Adam teruntuk baginya kecuali puasa; puasa itu adalah untukku dan aku akan memberinya pahala. 

Puasa itu ialah perisai. Apabila kamu puasa janganlah kamu rosak puasamu itu dengan sanggama, dan jangan menghina orang. 

Apabila kamu yang dihina atau dipukul orang, maka katakanlah: "Aku puasa." 

Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada bau kasturi. 

Dan bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Apabila dia berbuka dia gembira dengan bukaannya dan apabila dia menemui Tuhannya (meninggal) dia gembira dengan puasanya."

Hadis Sahih Muslim

Monday, May 22, 2017

Tiada Kebajikan Berpuasa Abadi

Isnin, 25 Syaaban 1438H: Dari Habib katanya: "Aku telah diberitahu oleh Abul Abbas - Seorang dari Syam, penyair dan amat jujur - bahawasanya ia pernah di beritahu oleh Abdullah ibnu Amru:

"Pada suatu kali Rasulullah saw bersabda padaku: "Aku dengar engkau sentiasa menghabiskan waktu malammu untuk beribadah dan waktu siangmu untuk berpuasa, benarkah demikian?'.

Kata Abdullah: "Benar wahai Rasulullah, aku tidak melakukan yang sedemikian kecuali hanya bermaksud baik saja".

Sabda beliau: "Tidak akan mendapatkan kebajikan seorang yang berpuasa abadi, akan tetapi aku mahu menunjukkan padamu puasa yang sama dengan puasa abadi, iaitu berpuasalah tiga hari dalam sebulan".

Kata Abdullah: "Wahai Rasulullah, aku masih mampu mengerjakan yang lebih dari itu".

Sabda beliau: "Kalau begitu berpuasalah lima hari dalam sebulan".

Kata Abdullah: "Aku masih mampu lebih dari itu".

Sabda beliau: "Kalau begitu berpuasalah sepuluh hari dalam sebulan".

Kata Abdullah: "Aku masih mampu mengerjakan lebih dari itu".

Sabda beliau: "Kalau begitu berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud a.s, iaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari".

Hadis Sunan An-Nasai Jilid 2,Hadis No 2357